ΙΑΤΡΕΙΟ

Στο ιατρείο διενεργούνται διαγνωστικές υπερηχογραφικές εξετάσεις με χρήση τεχνικών 2D grayscale Imaging, Color Doppler, Color Power Angio Imaging, Pulsed Wave and Spectral Doppler, 3D Imaging
Αγγειολογικές Υπερηχογραφικές Εξετάσεις
 • Triplex καρωτίδων και σπονδυλικών αρτηριών.
 • Triplex κροταφικών αρτηριών.
 • Triplex αρτηριών άνω και κάτω άκρων.
 • Triplex αγγείων για έλεγχο συνδρόμων παγίδευσης (ιγνυακής αρτηρίας, σύνδρομο εξόδου θώρακος κ.α.).
 • Triplex κοιλιακής αορτής και λαγονίων αρτηριών.
 • Ταχεία αξιολόγηση αρτηριακού συστήματος σε ασθενείς με παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου (περιλαμβάνεται αυτοματοποιημένη μέτρηση IMT κοινών καρωτίδων με ειδικό λογισμικό και απεικόνιση κοιλιακής αορτής για διάγνωση ανευρύσματος).
 • Triplex νεφρικών αρτηριών.
 • Triplex φλεβών άνω και κάτω άκρων.
 • Triplex φλεβών & προεγχειρητική χαρτογράφηση φλεβικού δικτύου κάτω άκρων.
 • Triplex μεσεντερίων αγγείων.
 • Triplex αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας (fistula).
 • Προεγχειρητική χαρτογράφηση αγγειακού δικτύου άνω άκρων προ κατασκευής fistula.
 • Προεγχειρητική αξιολόγηση αγγειακού δικτύου.
 • Μετεγχειρητική αξιολόγηση αγγειακού δικτύου και μοσχευμάτων.
Ενδοκρινολογικές – ΩΡΛ Υπερηχογραφικές Εξετάσεις
 • Υπερηχογράφημα και Doppler (Triplex) θυρεοειδούς αδένα.
 • Υπερηχογράφημα και Doppler (Triplex) παραθυρεοειδών αδένων.
 • Υπερηχογράφημα και Doppler (Triplex) σιελογόνων αδένων.
 • Υπερηχογράφημα και Doppler (Triplex) τραχήλου και τραχηλικών λεμφαδένων.
 • Χαρτογράφηση όζων θυρεοειδούς αδένα.
 • Προεγχειρητική χαρτογράφηση τραχήλου.
 • Υπερηχογράφημα Επινεφριδίων.
 • FNA Θυρεοειδούς αδένα.
Γυναικολογικές Υπερηχογραφικές Εξετάσεις
 •  Υπερηχογράφημα έσω γεννητικών οργάνων με διακοιλιακή προσπέλαση.
 • Υπερηχογράφημα μαστών.Γενικές Υπερηχογραφικές Εξετάσεις
 • Υπερηχογράφημα κοιλίας – περιτοναϊκής κοιλότητας – οπισθοπεριτοναϊκού χώρου (υπερηχογράφημα άνω και κάτω κοιλίας).
 • Υπερηχογράφημα άνω κοιλίας.
 • Υπερηχογράφημα ελάσσονος πυέλου (κάτω κοιλίας).
 • Υπερηχογράφημα μαλακών μορίων.
 • Υπερηχογράφημα κοιλιακού τοιχώματος για ανάδειξη κήλης.
Ουρολογικές Υπερηχογραφικές Εξετάσεις
 • Υπερηχογράφημα ουροποιητικού (νεφρών, ουρητήρων, ουροδόχου κύστεως και, στους άνδρες, προστάτη αδένα).
 • Υπερηχογράφημα και Triplex οσχέου.
 • Triplex σπερματικών φλεβών και σπερματικού φλεβικού δικτύου.

Ηπατολογικές Υπερηχογραφικές Εξετάσεις
 • Υπερηχογράφημα ήπατος – χοληφόρων – χοληδόχου κύστεως.
 • Υπερηχογράφημα ήπατος με έλεγχο και ποσοτική αξιολόγηση ηπατικής λιπώδους εκφύλισης (προσδιορισμός ηπατονεφρικού δείκτη με ειδικό λογισμικό).
 • Triplex σπληνοπυλαίου άξονα.
 • Triplex ηπατικών φλεβών.Προ της εξέτασης αφιερώνεται χρόνος για την αξιολόγηση του ατομικού ιστορικού καθώς και του συνόλου του ιατρικού φακέλου του εξεταζόμενου. Για το λόγο αυτό, συνιστάται σε όλους τους εξεταζόμενους να προσκομίζουν προηγούμενες απεικονιστικές εξετάσεις (όπως παλαιότερα υπερηχογραφήματα, αξονικές τομογραφιες, αγγειογραφίες κλπ.), για την απαραίτητη συσχέτιση και σύγκριση.


Μετά την εξέταση, εφόσον απαιτείται, υπάρχει άμεση επικοινωνία με το θεράποντα ιατρό